تعداد رکورد کامل این بانک 1320 مورد بوده ،که از این تعداد نزدیک به 1135 مورد دارای شماره موبایل پزشک بوده و نزدیک به 270 عدد دارای مشخصات کامل از قبیل آدرس مطب، شماره ثابت و نام پزشک می باشد.

صحت درستی این فایل بالای 85 درصد می باشد.