تعداد 40000 شماره موبایل کل استان های درج شده در سایت

این بانک دارای تفکیک 31 استان کشور، شماره موبایل و نام مدیریت میباشد.

80 درصد بانک دارای مشخصاتی مانند نام تجاری کارخانه و آدرس کارخانه است.

صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.