این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان مشخصات آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

این بانک به 4 شهر شاهرود،سمنان،دامغان و گرمسار تفکیک شده است.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.