این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان مشخصات آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

این بانک به 2 شهر اردبیل و مشکین شهر تفکیک شده است.
صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.