این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان مشخصات آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

این بانک به 2 شهر ابهر و زنجان تفکیک شده است
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.