این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان مشخصات آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

این بانک به 15 شهرتفکیک شده است.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.