این بانک فقط دارای شماره موبایل است.

به هیچ عنوان تفکیک شهر،تفکیک زمینه کاری،آدرس،اسم و تلفن ثابت ندارد.

صحت درستی بانک بالای 80 درصد است.