تعداد 81 رکورد از این فایل با مشخصات کامل نام آزمایشگاه و تفکیک منطقه تهران می باشد.