این بانک دارای شماره موبایل،تفکیک زمینه کاری و اسم شرکت است.

این بانک به هیچ عنوان نام مدیر و آدرس ندارد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.