لازم به ذکر است که تعداد 500 شماره از این فایل با مشخصات کامل می باشد از جمله شماره موبایل -نام مطب یا دکتر دندانپزشک-تفکیک مناطق