تعداد 150رکورد از این فایل دارای مشخصات کامل نام فروشگاه و تفکیک منطقه می باشد.