50 درصد بامشخصات کامل
اسم شرکت،آدرس،تلفن ثابت

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.