این بانک فقط دارای شماره موبایل می باشد و مشخصات دیگری ندارد.
فایل به صورت اکسل می باشد