این بانک دارای مشخصات اسم مدیر،اسم شرکت،آدرس و برخی تلفن ثابت میباشد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.