این بانک فقط دارای شماره موبایل است و اطلاعات دیگری ندارد.

ضریب خطا:20 درصد