مشخصات:نام پزشک یا نام فروشگاه-آدرس و تفکیک منطقه و شماره موبایل پزشک و در خیلی از موارد شماره ثابت.

ضریب خطا:10 درصد