این بانک دارای 241 رکورد می باشد که از این تعداد 189 مورد داری مشخصات آدرس مطب و نام پزشک و شماره ثابت می باشد و 71 مورد شماره موبایل می باشد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.