ضریب خطا:5 درصد

توضیحات:این بانک دارای مشخصاتی چون آدرس مطب،شماره تلفن،شماره همراه پزشک،و تفکیک  شهر و استان می باشد.