تعداد 237 رکورد از این بانک دارای مشخصات می باشد از جمله تفکیک منطقه-نام فروشگاه

مابقی به هیچ عنوان تفکیک استان،آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.