این بانک دارای مشخصات کامل مانند:موبایل،آدرس،نام ،تلفن ثابت،ایمیل،زمینه فعالیت و نام انتشارات میباشد.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.