ضريب خطا:
10 درصد

مشخصات:تعداد583 رکورد از این فایل با مشخصات کامل از جمله نام داروخانه و تفکیک منطقه تهران می باشد