تعداد رکورد:1589 شماره موبایل می باشد .

که تعداد 829 رکورد از این فایل با مشخصات کامل می باشد از جمله نام بیمارستان یا مطب و کلینک پزشکی و شماره موبایل مدیران و تفکیک منطقه.

و مابقی فقط شماره موبایل هستند.