این بانک فقط دارای شماره موبایل است.به هیچ عنوان تفکیک شهر، آدرس،اسم،تلفن ثابت ندارد.
صحت درستی بانک بالای 80 درصد است.