این بانک فقط دارای شماره موبایل و اسم شرکت است.

این بانک به هیچ عنوان تفکیک زمینه کاری،نام مدیر و آدرس ندارد.

صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.