این بانک فقط دارای شماره موبایل است به هیچ عنوان مشخصات دیگری ندارد.

ضریب خطا:20 درصد