این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،آدرس،اسم،تلفن ثابت میباشد.

صحت درستی بانک بالای 95 درصد است.