ضريب خطا:
5 درصد

مشخصات: فقط موبايل و نام فروشگاه