ضريب خطا:
10 درصد

مشخصات: فقط موبايل و نام فروشگاه