ضريب خطا:
10 درصد

مشخصات: فقط موبایل و نام فروشگاه