اطلاعات پروژه ها از قبیل آدرس-تعداد طبقات-تعداد واحد-نوع سازه - مرحله ساخت -همراه سازنده و مالک مشخص شده است.

ضریب خطا:10درصد