مشخصات :با تفکیک منطقه،نام سازنده،شماره همراه سازنده،آدرس ساختمان،تعداد طبقات،تعداد واحد،نوع سازه،مرحله ساخت.

ضریب خطا:10 درصد در مراحل ساخت