دارای مشخصات اسم،همراه،تفکیک رشته تحصیلی،کد نظام مهندسی