این فایل دارای مشخصات کامل می باشد.

تعداد رکورد: 510

از جمله نام ، تخصص ، شماره ثابت ، همراه ، آدرس و ...

فرمت این فایل pdf می باشد.

ضریب خطا: 10 درصد