بانک اطلاعات پزشکان استان اردبیل

تعداد رکورد:2971

قیمت:150000تومان

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد