بانک اطلاعات پزشکان استان خراسان شمالی

تعداد رکورد:774

قیمت:100000 تومان

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد