بانک اطلاعات پزشکان استان فارس

تعداد رکورد:17604

قیمت:600000 تومان

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد