بانک اطلاعات پزشکان قزوین

تعداد رکورد:3824

قیمت:190000 تومان

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد