بانک اطلاعات پزشکان استان لرستان

تعداد رکورد:2956

قیمت:150000

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد