این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل،تفکیک رشته تحصیلی،نام شخص و تفکیک شهرستان میباشد.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.