بانک اطلاعات پزشکان استان کردستان

تعداد رکورد:2236

قیمت:120.000تومان

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد