بانک اطلاعات پزشکان گیلان

تعداد رکورد:8265

قیمت:400.000 تومان

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد