بانک اطلاعات پزشکان یزد

تعداد رکورد:3406

قیمت:170000

این فایل دارای مشخصات کامل می باشد شامل: نام پزشک،همراه،تخصص،ایمیل،تفکیک رشته تحصیلی.

ضریب خطا:5 درصد