دارای مشخصات اسم،موبایل،تفکیک رشته تحصیلی،کد نظام مهندسی