این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل، اسم و تفکیک رشته میباشد.
صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.