این بانک دارای تفکیک رشته،نام شخص و شماره موبایل است.

صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.