این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل ،تفکیک رشته و اسم میباشد.
صحت درستی بانک بالای 85 درصد است.