این بانک دارای مشخصاتی ازقبیل موبایل ، اسم و تفکیک رشته تحصیلی میباشد.
صحت درستی بانک بالای 90 درصد است.